Předměty

Program se skládá ze 14 předmětů rozdělených do 4 tematických bloků. V každém ze 3 semestrů budou vyučovány předměty z různých bloků. Jednomu předmětu je věnováno 24 vyučovacích hodin.
Na hodinách se budete věnovat jak teoretickému zvládnutí dané problematiky, tak procvičení nabytých vědomostí na praktických příkladech a simulačních cvičeních.
„Nebojte se změn ve zdravotnictví, ale využijte je jako příležitost pro rozvoj vaší organizace i váš osobní růst.“

Zdravotní systém z makropohledu >>

Předměty:
 • Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva
 • Ekonomie zdravotnictví
 • Zdravotnictví a právo
 • Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Lepší pochopení prostředí českého zdravotnictví v globálních souvislostech

Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva

V průběhu předmětu porozumíte vztahu zdraví a zdravotních služeb. Podíváme se na zdravotní stav obyvatel České republiky a české zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Také se seznámíme s možnostmi měření zdravotního stavu a výsledků poskytování zdravotních služeb a uvědomíte si, co dokáže a nedokáže říci statistika a medicína založená na důkazech. Na příkladech budeme diskutovat roli prevence a péče o zdraví veřejnosti.

Ekonomie zdravotnictví

Na začátku vám na konkrétních příkladech vysvětlíme nebo osvěžíme základní principy ekonomie a ekonomického myšlení jako jsou nabídka a poptávka, elasticita nebo marginální analýza. Většina problémů zdravotnictví či výzvy, které přináší stárnutí populace a technologický pokrok, je nejčastěji spojována s hrozbou nedostatku zdrojů. Problém je o mnoho širší a k jeho pochopení nám pomůže ekonomie zdravotnictví, která hledá odpovědi na tři klíčové otázky:

 • Co má být produkováno ve zdravotnictví?
 • Kdo to má produkovat a jak má být produkce organizována, aby byla efektivní?
 • Pro koho se to má produkovat a jak má být výsledek rozdělován?

Zdravotnictví a právo

Poskytneme vám základní orientaci v podstatných a aktuálních tématech zdravotnického práva, mezi které nepochybně patří vztah lékaře a pacienta, práva pacienta, otázky trestní odpovědnosti při poskytování zdravotní péče nebo nárok pojištěnce z veřejného zdravotního pojištění a jeho vymahatelnost. Budeme se věnovat i etickým otázkám spojeným s výkonem zdravotnického povolání či korupcí ve zdravotnictví.

Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění

Seznámíme se s nejnovějšími reformními trendy ve vybraných vyspělých zemích a s prvními zkušenostmi s jejich aplikací. Budeme se věnovat tématu financování zdravotnictví, probereme nominální pojistné, osobní účty, platby za „nadstandard“. Dále se zaměříme na vztahy mezi plátci a poskytovateli a nové trendy v organizaci poskytování zdravotní péče jako je zdravotní péče řízená spotřebitelem. V diskusi se budeme věnovat nedávné historii a výhledu reforem v ČR včetně možností uplatnění zahraničních zkušeností.

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Přednáška o tom, co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vaší instituci. Přednáška je vyžadována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdravotní systém z mikropohledu >>

Předměty:
 • Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví
 • Zvyšování efektivity ve zdravotnictví
 • Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb
Detailnější fungování jednotlivých institucí ve zdravotnictví, možnosti zvyšování jejich produktivity, kvality a efektivity; organizace vztahů mezi plátci a poskytovateli.

Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

Kvalita ve zdravotnictví zcela jistě není abstraktním ani neměřitelným pojmem. Naším společným cílem bude porozumět principům a různým pohledům na měření kvality poskytování zdravotních služeb. Seznámíme se s nejčastějšími metodikami práce s indikátory kvality. Na konkrétních příkladech si ověříme užitečnost standardizace klinických postupů a pravidla implementace těchto „clinical pathways“ do praxe. Rovněž se budeme zabývat ve světě obvyklými nástroji na měření bezpečnosti a spokojenosti pacientů a pravidly pro jejich zveřejňování.

Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

Vzhledem k prudce rostoucím nákladům a omezenému množství zdrojů ve zdravotnictví je problematika zvyšování efektivity klíčovou oblastí zájmu zdravotnických manažerů. My se budeme zabývat metodikou hodnocení efektivnosti, účinnosti a nákladovosti léčebných metod. Na praktických příkladech si ukážeme vliv úspor z rozsahu, specializace, integrace péče a managementu klinického případu na efektivitu poskytování péče. Zaměříme se také na principy farmakoekonomiky a praktické použití hodnocení medicínské a nákladové efektivity u nových medicínských technologií – health technology assessment.

Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb

Podrobně se seznámíme s parametry nejčastěji u nás i ve světě užívaných platebních mechanismů jako je paušál, platba za případ (DRG), kapitace či platba za výkon. Ukážeme si jejich specifika, historii vývoje jejich použití v ČR a dopady na chování plátců i poskytovatelů zdravotní péče. Na praktickém příkladu si rozebereme metodiku tvorby a administrace kontraktu a ukážeme si princip platby za výkonnost a kvalitu – přístup „pay-for-performance“. Budeme se také zabývat problematikou regulace cen léků a zdravotnických prostředků.

Řízení institucí ve zdravotnictví >>

Předměty:
 • Strategický management v praxi
 • Finanční management a řízení nákladů
 • Informační systémy ve zdravotnictví
 • Řízení vztahu s pacienty a zákazníky
Klíčové oblasti zlepšení řízení vaší organizace

Strategický management v praxi

Vyzkoušíme si tradiční postup při určení strategie – analýza vnějšího prostředí, zhodnocení schopností vlastní organizace a jejích konkurenčních výhod, řízení implementace strategie a její přizpůsobení měnící se vnější situaci. V rámci předmětu se seznámíme s několika konkrétními případy úspěšné strategie z domova i ze zahraničí.

Finanční management a řízení nákladů

Naučíme se ohodnotit finanční zdraví své organizace tak, abyste mohli tuto informaci použít pro rozhodování o jejím dalším rozvoji. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se správně rozhodovat mezi několika investičními projekty. Vyzkoušíme si, jak připravit finanční plán vaší organizace a které parametry jsou pro něj klíčové. Budeme se také věnovat metodám řízení nákladů.

Informační systémy ve zdravotnictví

Jaký je skutečný potenciál informačních systémů pro vaši organizaci a pro celé zdravotnictví? Co může a co nemůže vyřešit eHealth? Pomůžeme vám odpovědět si na tyto otázky, stejně jako zlepšit své schopnosti vytvořit zadání pro váš informační systém. Získáte praktické poznatky pro řízení investic a provozu informačního systému.

Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

Chyby, dlouhé čekání nebo nespokojenost zákazníka se službami vaší organizace jsou nejčastěji důsledkem nesprávně nastavených procesů a nedostatečné komunikace. Cílem tohoto předmětu je naučit se na konkrétních příkladech přemýšlet o tom, jak udělat z klientovy návštěvy příjemný zážitek tak, aby čerpal vaše služby pravidelně nebo aby vás doporučil svým známým. Naučíme se také, proč a jak komunikovat o kvalitě svých služeb, a to jak směrem ke klientům, tak i dovnitř společnosti.

Leadership a osobní rozvoj >>

Předměty:
 • Efektivní řízení lidských zdrojů
 • Řízení a prezentace změny
 • Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání
Rozvoj vašich schopností pro vedení a prezentaci

Efektivní řízení lidských zdrojů

Dozvíte se, jaké jsou požadavky na manažerské dovednosti vedoucího zdravotnického týmu v různých situacích. Seznámíme se s moderními technikami sebeorganizace. Naučíte se používat efektivní styly vedení podřízených k výkonu a kvalitě, využívat různé způsoby motivace a podávat účinnou zpětnou vazbu vedoucí k jejich rozvoji. Řekneme si, co je potřeba k systematickému budování efektivně pracujícího týmu. Všechny zmíněné techniky si ihned vyzkoušíme v rámci interaktivního tréninku.

Řízení a prezentace změny

Naučíme se, jak zavádět změnu na pracovišti a přesvědčit tým, aby ji přijal. Na konkrétním příkladu ve zdravotnictví si ukážeme management realizované změny v praxi a probereme kritické body tohoto procesu. Dozvíte se potřebné kroky projektu změny. Procvičíme si motivační prezentaci změny na projektu ze své praxe, včetně zvládání odporu podřízených ke změně. Během tohoto předmětu budete mít možnost zdokonalit i svoje prezentační, komunikační a argumentační dovednosti.

Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

V tomto kurzu si na simulačních technikách nacvičíme řešení náročných a konfliktních situací s podřízenými. Dozvíte se praktické tipy, jak úspěšně vyjednávat s interními i externími subjekty. Naučíte se efektivně vést pracovní porady, týmově řešit odborné problémy a seznámíte se se způsoby rychlého rozhodování. Po absolvování kurzu si budete vědět rady při řešení náročných i běžných situací v pracovních týmech.