• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

MHA jako akademický titul

Otázky a odpovědi na téma MHA jako akademický titul?

 

Obecně platí, že studium typu MBA – tedy MBA, MHA, MPH, atp. není v ČR dle zákona o vysokých školách ani jiného zákona nijak ustanoveno. Zákon zná pouze bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Ty jsou potom zakončeny udělením odpovídajícího akademického titulu (Bc., Mgr., Ing., MUDr., Ph.D. atd).

Oproti tomu MBA a další podobné programy jsou u nás zcela neregulované a MBA stejně jako MHA v ČR dle zákona jako akademický titul neexistuje. Ministerstvo školství neuděluje tedy žádnou formu akreditace MBA nebo podobného typu vzdělávání v ČR. Podobný program může ministerstvo akreditovat jako rekvalifikační kurz, nebo kurz celoživotního vzdělávání.

Další možností získání akademického titulu je propůjčení titulu zahraniční univerzitou do ČR ze země, kde MHA či MBA akademickým titulem je. Touto cestou jsme zamýšleli jít i v Advance Institutu. Proto jsme dlouhou dobu intenzivně vyjednávali spolupráci s přední americkou univerzitou, která má jeden ze tří nejlépe hodnocených programů v managementu zdravotnictví v USA a na kterou máme dlouhodobé a dobré osobní vazby. V průběhu jednání ale vyplynulo, že přiznání titulu nebo alespoň kreditů z jejich strany našim studentům je (vedle vyšších administrativních a finančních nároků, které jsme očekávali) podmíněno také výukou v angličtině a věrným „okopírováním“ jejich curricula. Tento požadavek bohužel není vlastní jen této univerzitě, ale i jiným respektovaným zahraničním univerzitám – a to i evropským, se kterými jsme také jednali. Pokud bychom se rozhodli jejich podmínky přijmout, nebylo by možné vytvořit program Master of Healthcare Administration se zaměřením na to, co chceme poskytnout nejvíce – praktickou znalost českého zdravotnictví. V programu samozřejmě nechybí evropský i světový kontext, není ale prioritou. Výrazné rozdíly mezi zeměmi Evropy a ještě větší odlišnosti transatlantických systémů by neumožnily takovou koncepci, jakou dnes nabízíme.

Proto jsme se rozhodli tuto cestu nezvolit a program MHA jsme akreditovali jako rekvalifikační kurz u MŠMT. To je v současnosti jediná možná cesta k dosažení našeho cíle – specializovaného exekutivního programu v řízení zdravotnictví pro poskytovatele zdravotní péče, pracovníky ze zdravotních pojišťoven a dodavatele do systému v kontextu ČR a Slovenska.

Vrátíme-li se zpět k otázce titulu, diplom o absolvování programu Master of Healthcare Administration může být vzhledem k výše uvedenému legálně vyjádřen zkratkou MHA za jménem, nejedná se však o titul akademický.

Je také seriózní zdůraznit, že se jedná o zkratku vyjadřující absolvování programu, který je lokálně český, byť svým rozsahem a zaměřením zcela odpovídá náplni řady zahraničních MHA či MBA studijních programů. Zcela stejným způsobem je v České republice udělován titul MBA většinou škol, které program pod tímto názvem nabízejí. Jen několik škol v ČR nabízí MBA jako akademický titul udělený zahraniční univerzitou. Takové programy jsou ale alespoň částečně vyučovány v angličtině a do značné míry kopírují obsah přednášený na mateřské univerzitě. Což pravděpodobně nevadí u obecných manažerských nebo ekonomických programů, významně ale vadí v případě zdravotnictví, které je značně národně specifické.

V této souvislosti je třeba také upozornit na zásadní rozdíl mezi skutečným diplomem a titulem ze zahraniční univerzity a zmínkou o spolupráci se zahraniční institucí uvedenou na českém diplomu.

Vzhledem ke značně rozdílné úrovni MBA programů nejen v ČR, ale i ve světě, je pro většinu zaměstnavatelů důležitější než samotný MBA titul skutečnost, jaký studijní program jeho získání předcházel, kdo v programu přednášel a s jakými lidmi měl daný absolvent možnost studovat. Proto také v Advance Institutu věříme, že hlavní výhodou, kterou studenti našeho programu získají, jsou prakticky použitelné a velmi aktuální znalosti, možnost diskutovat problémy českého zdravotnictví s řadou kvalifikovaných lektorů v neformálním otevřeném prostředí a kontakty, které během studia také navážete s dalšími studenty i s přednášejícími a které často významně přesahují dobu trvání studia. Je velmi potěšující, že nám hodnotu studia a trvající vztahy potvrzují absolventi minulých ročníků i stávající studenti, jak se ostatně můžete sami přesvědčit co o studiu řekli absolventi a studenti.

 

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat