• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Co říkají absolventi a studenti

Image

Markéta Benešová

ředitelka odboru zdravotního, Vojenská Zdravotní Pojišťovna

„ Interakce v kolektivu studentů našeho ročníku a nově získané znalosti obohatily můj pohled na oblast zdravotnictví. Motivovaly mě k hledání nových témat, která mají šanci podpořit změny tohoto sektoru.“

Image

Robert Bukvay

vedoucí Oddělení kontrolingu, Dôvera, zdravotná poisťovňa, Bratislava

„Na Slovensku máme niekoľko podobných programov, ale ponuka študovať takýto program v Čechách ma zaujala najviac. Program MHA má zmysel aj pre ľudí pôsobiacich ve slovenskom zdravotníctve!“

Image

Robert Czékus

ekonomický náměstek, Fakultní nemocnice Brno

"Účastníci jsou vybíráni z různých segmentů zdravotnictví: zástupci nemocnic, zdravotních pojišťoven, dodavatelských firem. Během kurzu se tak vytvoří neformální kontakty mezi účastníky, které lze využít v praxi při řešení pracovních problémů.“

zaslat dotaz

Image

Mgr. Lucie Čadová

vrchní sestra, Fakultní nemocnice Plzeň

Studium MHA mi dalo velké sdílení zkušeností. Řešení problému z mnoha úhlů pohledu a v neposlední řadě úžasné spolužáky a skvělé vyučující. Proto velmi oceňuji pravidelné setkávání.

Image

Petr Červený

 bývalý vedoucí lékárny, Fakultní nemocnice Plzeň

"Tento program mi dal komplexní náhled na problematiku současného zdravotnictví a učí mě v kombinaci se soft skills tréninky efektivněji řešit problémy, které přede mnou denně vyvstávají.“

zaslat dotaz

Image

Alena Dvořáková

 vedoucí obchodně lékárenského odboru, Fakultní nemocnice Plzeň

„Mám důvěru ve výjimečnou kvalitu přednášejících. Výuka umožňuje vnímat témata v širších souvislostech a z jiné perspektivy, což je důležité pro komunikaci s kolegy z jiných oborů. Celkově je pro mne i atmosféra velmi motivující.“

zaslat dotaz

Image

Jindřich Fínek

 přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky, Fakultní nemocnice Plzeň

 „Program MHA mne naučil lépe definovat problém, diagnostikovat potřebu změny a uskutečnit ji. Napomohl mi k pochopení některých ekonomických jevů ve zdravotnictví.“

zaslat dotaz

Image

Jiří Froněk

 přednosta Kliniky transplantační chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny

„Studium bych doporučil zejména lékařům v řídících funkcích. Management ve zdravotnictví je u nás podceňovaný, chybí edukace i sdílení zkušeností. Program MHA nabízí obojí.“

zaslat dotaz

Image

Robert Grill

bývalý ředitel, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze

„Základní motivací pro účast v programu pro mne byla snaha získat lepší orientaci v aktuálním dění ve zdravotnictví a výhled střednědobého vývoje u nás i ve světě.“

Image

Jitka Hiršová

 ekonomická náměstkyně - Nemocnice Jihlava

„Studium programu MHA mi umožňuje získávat zkušenosti, které přesahují běžný rámec mých pracovních povinností. Oceňuji, že se nejedná o studium „na dálku“, ale o kurzy založené na pravidelném setkávání s lektory a ostatními studenty.“

Image

Monika Horníková

ředitelka - Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany, bývalá generální ředitelka - GlaxoSmithKline

„Pre všetkých tých, ktorý plánujú rásť ako jedinci, hľadajú nové impulzy a radi by ovplyvňovali systém riadenia zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti v budúcnosti. Program pravidelne umožňujeme absolvovať tým zamestnancom, kde vhodne dopľňa ich osobný rozvoj.“

zaslat dotaz

Image

Roman Chmel

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky a zástupce náměstka pro LPP - Fakultní nemocnice Motol, 2. LF UK

„ Na studium byly nejlepší reference, a to i od kolegů, kteří absolvovali MBA. Velkou výhodou programu MHA pro lékaře je cílené fokusování na oblast zdravotnictví.“

zaslat dotaz

Image

Adam Janek

ředitel, Oční centrum Praha

„Studuji zároveň jiný MBA program, kde je cca 60% ryze teoretických pouček, které jsou těžko uplatnitelné v praxi. Oproti tomu program MHA je zaměřen na reálné problémy českého systému zdravotnictví a snaží se na tyto problémy nahlížet očima různých institucí a otevřeně se o těchto problémech diskutije. To velmi oceňuji.“

zaslat dotaz

Image

Tomáš Jedlička

 jednatel, Masarykova nemocnice Privamed

„Jednoznačně si cením zaměření specializovaného na zdravotnickou problematiku. Na programu také oceňuji to, že nenabízí jednoduché odpovědi, ale stimuluje spíše k pokládání otázek a hledání odpovědí z více pohledů.“

zaslat dotaz

Image

Branislav Jendroľ

 Riaditeľ úseku služieb poistencom , DÔVERA zdravotná poisťovňa

„MHA to jsou zajímavé myšlenky o fungování zdravotnictví ve světě, klíčové informace o slovenském a českém zdravotnictví od skutečných expertů a k tomu výborný networking“

Image

Eva Klásková

proděkanka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí lékařka Dětské kardiologické ambulance Dětské kliniky FN Olomouc

„Program MHA hodnotím velmi pozitivně. Umožnil mi získat komplexnější pohled na současné zdravotnictví včetně ekonomických aspektů a problematiky práce s lidskými zdroji. Jako největší pozitivum vnímám zapojení lektorů i studentů ze všech oblastí zdravotnictví a možnost navázat osobní kontakty a dlouhodobou mezioborovou spolupráci i po ukončení studia."

Image

Aleš Kmínek

 Medical Marketing Director, AstraZeneca

"Oceňuji zde zaměření na zdravotnictví, komplexitu a hlavně to, že se nesoustředí jen na Česko, ale ukazuje spoustu řešení v jiných zemích, které lze u nás použít. Studium je užitečné pro všechny, kteří chtějí vystoupit ze své specializace a touží porozumět zdravotnictví v jeho nesmírné komplexnosti."

zaslat dotaz

Image

Petr Kocian

 ředitel, Oční klinika Neovize/Duovize

"Po 20 letech aktivního působení v manažerských funkcích ve zdravotnictví jsem se rozhodl, že si rozšířím a osvěžím znalosti, které pro svou práci potřebuji. Program MHA mi vyhovuje mimo jiné tím, že je prakticky zaměřený, ale současně dostatečně kvalitně teoreticky podložený."

zaslat dotaz

Image

Ondřej Kopecký

primář Kliniky paliativní medicíny 1.LF UK a VFN v Praze, předseda České společnosti paliativní medicíny

Studijní program mi pomohl vidět otázky řízení zdravotní péče z více perspektiv, než jen klinické. Pomohl mi chápat způsob přemýšlení, argumentaci i rizika financování i organizace.

Studijní program mi také pomohl lépe si pojmenovat a strukturovat dovednosti, které jsem používal intuitivně. Program mi také dal příležitost k setkáním s pozoruhodnými osobnostmi světa zdravotnického managementu, jsem za to moc rád.

Image

Michal Kostern

 Health Technology Assessment Manager, AstraZeneca

„Studium mi dalo širší perspektivu pohledu na české zdravotnictví z pozice jiných odvětví. Vysoce oceňuji i volbu přednášejících, kteří jsou skutečnými odborníky na danou problematiku.“

zaslat dotaz

Image

Petra Kotrbová

 Odbor úhrad a smluvních vtahů se ZP ,Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

„Úspěšné prosazení každé změny je závislé na motivaci a komunikaci. Nepodceňujte důležitost společného porozumění mezi zdravotníky a ekonomy. Přesvědčte se, že cíl máme všichni společný. “

Image

Marek Ľubušký

Case Manager, vedoucí lékař Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky na POR-GYN klinice, FN Olomouc

„Program MHA jsem si zvolil na základě obsahové struktury a personálního zajištění a zatím zcela naplňuje má očekávání. “

zaslat dotaz

Image

Ivana Lupoměská

hlavní sestra, Fresenius Medical Care-DS

„Program se zaměřuje na zdravotnictví ve všech souvislostech. Je tak užitečný pro manažery ve zdravotnictví, sociální sféře a veřejné správě.“

 

Image

Milan Macek

 přednosta, Ústav biologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Motole

„Nejvíce mne překvapila kvalita a multidisciplinarita přednášek, čímž se kurz dle mých zkušeností velmi liší od jiných MBA programů v oblasti zdravotnictví.“

zaslat dotaz

Image

Michala Malat

Executive Director Johnson & Johnson, s.r.o, Czech Republic & Slovakia

Kromě mezilidských vztahů, které jsem během studia rozvinula a kterých si nesmírně vážím považuji samotnou skladbu studentů za unikátní. Jakákoliv problematika byla diskutována a komentována v téměr kompletním výčtu možných úhlů pohledu, které studenti reprezentují. A těžko si umím představit jiné místo, kde v “bezpečném prostředí” můžete klást detailní dotazy skupině, kde jsou zastoupeni dodavatelé léků a zdravotnických prostředků, plátci, regulátoři a lékaři a management nemocnic. 

Image

Simona Másilková

 Market Access Manager - Gilead Sciences

Studium MHA nabízí rozšíření vzdělání a obzorů v mnoha různých oblastech zdravotnictví, tedy nejen z pohledu společnosti, kde pracuji. Myslím, že je velmi užitečný pro ty, kteří se rádi rozvíjejí a chtějí znát více, než svůj obor.

zaslat dotaz

Image

Lubomír Matěna

 vedoucí Odboru nákupu a investic, Institut klinické a experimentální medicíny

„V minulosti jsem pracoval jako manažer mimo oblast zdravotnictví. Tento kurs mi umožnil získat rychlý přehled o pravidlech a principech fungování zdravotnictví. Velmi kladně také hodnotím kvalitní tým lektorů s příkladnými znalostmi přednášené problematiky.“

zaslat dotaz

Image

Jana Maudrová

Finance Manager - Aspen Pharma Group

"Studium je výjimečné interaktivním pojetím přednášek. Oceňuji kvalitu přednášejících, jejich hlubokou znalost problematiky a schopnost odpovědět na každou otázku. Mnohdy se navíc jedná o veřejně známé osobnosti, což jen zvyšuje atraktivitu celého programu.“

Image

Pavel Pivrnec

 ředitel, Multiscan

„Na programu mne lákala možnost setkání s odborníky na nejvyšší úrovni a příležitost pro formální i neformální diskuze nad konkrétními problémy českého zdravotnictví. V tomto směru program MHA moje očekávání jednoznačně splnil.“

zaslat dotaz

Image

Hynek Rais

 Ředitel divize Čechy, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

„Studium MHA považuji za dobrou investici pro sebe i pro rozvoj zdravotní pojišťovny. Poznatky, které získávám mohu v řadě případů srovnávat s praxí nebo přímo aplikovat. Oceňuji komplexní průřez témat, které mi dávají celkový náhled na systém zdravotní péče. Jsem rád, že při studiu mám možnost potkat řadu zajímavých lidí, kteří jsou pro mě odborně i osobnostně velkou inspirací a prima parťáci.“

Image

Ivana Sklenková

 ekonomická ředitelka, Fakultní nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

„Pre štúdium MHA som sa rozhodla pre jeho špecializované zameranie na zdravotníctvo. Ako veľkú výhodu vidím možnosť výmeny skúseností s odborníkmi z rôznych oblastí z ČR a SR. Účasť v programe ma motivuje k hľadaniu nových riešení nielen v odbornej oblasti pri riadení nemocnice, ale aj pri mojom osobnom rozvoji. Veľmi pozitívne hodnotím kvalitu prednášajúcich s bohatými skúsenosťami z praxe.“

Image

Markéta Slavíková

bývalá ekonomická náměstkyně ředitele, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3.LF UK v Praze

Studium mi přineslo mnoho užitečných informací, možnost výměny zkušeností a názorů na otázky řízení zdravotnictví, a to z různých úhlů pohledu. Myslím, že Advance Institute nabízí formou MHA studijní program nejvyšší odborné kvality.

Image

Irena Storová

ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

„Vzhledem k tomu, že během vzdělávacího programu se potkávají odborníci a manažeři z celého resortu oblasti zdravotnictví, a to jak státní správy, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče, ale i průmyslu, včetně přednášejících z nejrůznějších oblastí, dochází k získání velmi komplexního pohledu na zdravotnickou problematiku. Byly pro mě velmi přínosné nejen přednášky, které kromě vysoce odborných informací obsahovaly i osobní zkušenosti přednášejících, ale i zdokonalení manažerských dovedností a pohledy a názory mých „ spolužáků“ právě na oblast regulatorní, ve které nyní působím.“

Image

Michal Šnorek

 předseda představenstva Nemocnice České Budějovice

„Program MHA vytváří díky výběru studentů z různých segmentů zdravotnického systému unikátní prostředí pro sdílení a diskuzi názorů z různých úhlů pohledu. Jedná se o mimořádně kreativní platformu, jejíž klíčovou charakteristikou je vzájemná interakce velmi chytrých, vzdělaných a zkušených profesionálů. Studium bych doporučil kandidátům na řídící pozice ve zdravotnictví nebo manažerům v začátku výkonu jejich funkce, kterým stejně jako mě přinese průřezový náhled na odvětví zdravotnictví a jeho řízení a zároveň možnost cíleného zaměření na konkrétní problematiku s dopadem do každodenní praxe."

Image

Jiří Vejvoda

primář kardiologie FN Motol

"Studiem MHA jsem si prohloubil dosavadní vědomosti a získal komplexní pohled na zdravotnictví. Jako lékař primárně nevyškolený na manažerskou funkci hodnotím právě rozšiřování obzorů, ucelenost problematiky a interakci v komunitě odborníků z řad účastníků i lektorů jako zásadní atributy studia."

Image

Lukáš Velev

 ředitel, Nemocnice Jihlava

"Studium MHA mi umožnilo podívat se na mnou řízenou nemocnici z jiné perspektivy, což považuji z pohledu jejího dalšího rozvoje za nesmírně cenné. Naučil jsem se lépe chápat úlohu a postavení nemocnice v síti a hledat příležitost pro rozvoj poskytovaných služeb.“

zaslat dotaz

Image

Tomáš Vymazal

 přednosta Kliniky anesteziol., resuscit. a intenz. péče, Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK

„Program MHA mi velmi rozšířil obzory a seznámil jsem se se zajímavými lidmi. Většina témat se týká mojí každodenní práce, dává mi možnost nahlédnout na principy fungování zdravotnictví. Kurz v tomto pojetí je fakt úžasný!“

zaslat dotaz

Image

Rudolf Zvolánek

lékař, bývalý náměstek ředitele pro zdravotní péči, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

„MHA mi poskytuje poněkud jiný pohled na problematiku řízení a zejména možnost konzultovat aktuální problémy se svými kolegy – spolužáky, případně lektory. Množství příkladů probíraných ve výuce jsem již také dokázal využít v praxi, jako např. pravidla hodnocení bezpečnostních rizik.“

zaslat dotaz

Image

Anna Žižková

ekonomická náměstkyně, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

„Tento program bych doporučila všem manažerům, kteří jsou noví v oblasti zdravotnictví, neboť zde mají možnost seznámit se s detailním fungováním pro ně doposud málo známé oblasti.“

zaslat dotaz

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat