« zpět na newsletter        
 
number advance newsletter
A2; 11/2016 www.advanceinstitute.cz

 

Legislativní novinky (říjen 2015 – leden 2016)

 
Lenka Novotná, Oborová zdravotní pojišťovna | 7. 11. 2016
 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od února do začátku listopadu 2016. Toto období přineslo českému zdravotnictví několik podstatných změn, ať už jde o schválení Národního zdravotnického informačního systému, povinné převedení účtů zdravotních pojišťoven do ČNB, zvýšení platby za státní pojištěnce, přijetí nového zákona o registru smluv či o úpravu procesu zadávání veřejných zakázek. Úhradová vyhláška pro rok 2017 vyšla opět včas, i když v poslední den zákonné lhůty. Připravuje se celá řada obligatorních každoročních předpisů, od novely Seznamu výkonů až po zákon o státním rozpočtu. Pravidelná valorizace platby pojistného za státní pojištěnce se zřejmě opozdí, aktuálnější jsou úvahy o snížení limitu na doplatky na léky pro děti a seniory. Plánuje se změna parametrů přerozdělování pojistného, čeká se na vyjádření Ústavního soudu k návrhu na úpravu systému voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven a k ústavnosti Národního zdravotnického informačního systému, a bez zajímavosti nebude ani další legislativní proces protikuřáckého zákona.

 

7. 11. 2016

skončila lhůta pro podávání připomínek k návrhu novely Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve vnitřním připomínkovém řízení. Připomínky dosud nebyly Ministerstvem zdravotnictví vypořádány. Text návrhu novely bude zveřejněn až okamžikem rozeslání do meziresortního připomínkového řízení.

 

3. 11. 2016

zasedal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a projednal několik zásadních připravovaných předpisů. Prvním z nich je dlouho diskutovaný návrh protikuřáckého zákona (sněmovní tisk 828), o kterém by v blízké době měla Poslanecká sněmovna hlasovat ve třetím čtení. Dále výbor projednal návrh systémové novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (sněmovní tisk 880), který má ambici řešit nedostatek zdravotních sester reformou jejich vzdělávání a který nyní putuje do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. V neposlední řadě byl projednán návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (sněmovní tisk 715), která do systému přerozdělování pojistného zavádí kritérium spotřeby chronicky užívaných léků (PCG), což kromě zpřesnění systému přerozdělování přinese zdravotním pojišťovnám možnost připravovat programy šité na míru skupinám chronicky nemocných pojištěnců. Výbor tuto novelu jednomyslně schválil ve znění pozměňovacího návrhu, kterým se účinnost novely odkládá na 1. 1. 2018, a poslal ji do druhého čtení na plénum Sněmovny.

 

3. 11. 2016

skončilo meziresortní připomínkové řízení ke každoročně vydávané vyhlášce o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017. Vypořádání připomínek ještě nebylo zveřejněno.

 

31. 10. 2016

vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 348/2016 Sb. úhradová vyhláška pro rok 2017.

 

26. 10. 2016

skončila lhůta pro podávání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle něhož má být u dětí do 18 let a pojištěnců nad 65 let snížen roční limit na regulační poplatky a doplatky na léky ze stávajících 2500 Kč na 1000 Kč, a u seniorů starších 70 let dokonce na 500 Kč. Vypořádání připomínek ještě nebylo zveřejněno.

 

26. 10. 2016

proběhlo první čtení návrhu zákona o státním rozpočtu (sněmovní tisk 921) v Poslanecké sněmovně. 

 

18. 10. 2016

byla ve Sbírce zákonů publikována novela nařízení vlády o minimální mzdě, kterou se s účinností od 1. 1. 2017 zvyšuje minimální mzda ze stávajících 9900 Kč na 11000 Kč. Toto opatření bude mít vliv mj. na příjmy zdravotních pojišťoven, neboť minimální mzda je vyměřovacím základem pro výpočet pojistného u některých skupin pojištěnců. 

 

17. 10. 2017

vstoupila v účinnost novela vyhlášky o preventivních prohlídkách a novela vyhlášky o dispenzární péči. Mění se termíny provádění některých preventivních vyšetření a přidává se několik zcela nových. V dispenzární vyhlášce se promítají i systémové změny psychiatrické péče.

 

13. 10. 2016

byl zveřejněn výsledek vypořádání připomínek k návrhu zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci. Jde o vytvoření nové právní formy pro poskytovatele lůžkových zdravotních služeb a o úpravu týkající se univerzitních nemocnic.

 

5. 10. 2016

projednal sněmovní Výbor pro zdravotnictví novelu zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (sněmovní tisk 723), která znovu upravuje právní rámec postgraduálního vzdělávání v těchto profesích a o které by v blízké době měla Poslanecká sněmovna hlasovat ve třetím čtení.

 

1. 10. 2016

 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který dopadá průřezově na celou řadu subjektů nejen ve zdravotnictví. Nová právní úprava sice významně nezvyšuje transparentnost zadávání veřejných zakázek, zato je pro zadavatele v některých aspektech mírně příznivější.

 

21. 9. 2016

projednal sněmovní Výbor pro zdravotnictví novelu zákona o léčivech (sněmovní tisk 706), která nyní putuje do třetího čtení ve Sněmovně. Novela má upravit podmínky klinických studií, zabránit reexportům léků, které ohrožují dostupnost potřebných léků pro české pacienty, a vytvořit tlak na snižování cen tzv. biosimilars, které jsou levnější alternativou drahých léků na závažná onemocnění. Podle tiskové zprávy MZ by tato novela měla znamenat úsporu na lécích ve výši 2 miliard Kč během tří let.

 

7. 7. 2016

vláda schválila nejen návrh rozsáhlé novely zákona o specifických zdravotních službách, ale také Plánovaná opatření Ministerstva zdravotnictví 2016-2017 pro zajištění stabilního a kvalitního zdravotnictví. Jde o souhrn opatření, která mají být realizována do konce roku 2017 a mezi něž MZ zařadilo např. reformu postgraduálního vzdělávání lékařů, reformu vzdělávání zdravotních sester, navyšování platů a mezd zdravotníků, rozšíření centrálních nákupů, zefektivnění řízení státních nemocnic, implementaci výsledků projektu DRG Restart, kultivaci Seznamu zdravotních výkonů či revizi ošetřovatelské dokumentace s cílem snížit administrativní zátěž zdravotníků.

 

1. 7. 2016

vstoupil v účinnost dlouho diskutovaný zákon o registru smluv, který uložil celé řadě subjektů - včetně zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb vlastněných státem, krajem nebo obcí - povinnost uveřejnit jakoukoliv smlouvu nad 50.000 Kč na veřejném portálu provozovaném Ministerstvem vnitra. Od 1. 7. 2017 pak bude neuveřejnění smlouvy sankcionováno její absolutní neplatností a smlouva nebude moci nabýt účinnosti před svým uveřejněním. Tento zákon se přitom netýká smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb, které jsou zveřejňovány již od 1. 9. 2015 na základě tzv. transparenční novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

1. 7. 2016

nabyla účinnosti novela zákona o zdravotních službách, na jejímž základě má být vybudován Národní zdravotnický informační systém. Obavy odborné veřejnosti ze shromažďování neanonymizovaných osobních údajů pojištěnců vyústily dne 5. 10. 2016 v podání ústavní stížnosti skupinou 20 senátorů. Ústavní stížnost vedená pod sp. zn. Pl. ÚS 33/16 požaduje kompletní zrušení ustanovení týkajících se NZIS v zákoně o zdravotních službách i v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, a to pro rozpor se zachováním práva na informační sebeurčení. U Ústavního soudu se již více než rok nachází i návrh jiné skupiny 19 senátorů na zrušení stávajícího systému voleb do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 21/15, o kterém zatím nebylo rozhodnuto.

 

9. 6. 2016

vyšlo ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 1. 2017 nařízení vlády č. 181/2016 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Po dlouhých koaličních diskusích o možných variantách se stávající měsíční vyměřovací základ zvýší o 370 Kč na výsledných 6814 Kč. Měsíční platba se tak zvýší ze stávajících 870 Kč na 920 Kč za osobu. Výsledný dopad na státní rozpočet je odhadován ve výši 3,6 mld. Kč. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se v této souvislosti vyjádřil, že ač původně požadoval ze státního rozpočtu 9,88 miliard Kč navíc, i s tímto výsledkem bude schopen zajistit slibované desetiprocentní navýšení platů ve zdravotnictví. Zároveň ministerstvo stále hovoří o tom, že toto řešení považuje za provizorní, a že připravuje novelu zákona, která zajistí pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce. Tato novela však od svého srpnového předložení stále ještě nebyla projednána vládou, a tedy zřejmě nebude realizována s původně plánovanou účinností k 1. 1. 2017. Spí i konkurenční návrh poslanců z řad KSČM na pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce (sněmovní tisk 721), který leží ve Sněmovně od února 2016 a stále čeká na projednání v prvním čtení.

 

10. 5. 2016

nabyla účinnosti novela zákona o rozpočtových pravidlech a související vyhláška o okruhu a výši příjmů a výdajů zdravotních pojišťoven. V důsledku této změny došlo k podřazení účtů zdravotních pojišťoven pod správu státní pokladny. Zdravotní pojišťovny nebudou po uplynutí přechodného období moci mít účty jinde než v ČNB, Ministerstvo financí bude moci používat zůstatky na jejich účtech ke krátkodobým finančním operacím a bude jim moci stanovovat termíny a rozsah realizace plateb. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE