« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 7/2014 www.advanceinstitute.cz

 

Legislativní novinky (únor 2014 – zač. června 2014)

 
Lenka Novotná, Oborová zdravotní pojišťovna  | 2. 7. 2014

 

 

 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od února do začátku června 2014. Začátkem tohoto období došlo ke střídání na pozici ministra zdravotnictví, což předznamenalo i další personální změny na klíčových místech v resortu zdravotnictví. Ministr Svatopluk Němeček se věnuje zejména problematice financování veřejného zdravotního pojištění a navrhuje celou řadu opatření, která mají směřovat ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti celého systému. Hodnocení těchto návrhů se věnujeme v samostatném článku.

 

 
16. 6. 2014

ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček jmenoval ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeňka Blahutu, který byl pověřen dočasným řízením SÚKLu od 10. 2. 2014, kdy byl z funkce ředitele odvolán Pavel Březovský. Důvodem jeho odvolání byla nespokojenost ministra zdravotnictví se způsobem řízení SÚKLu, zejména v oblasti cenové a úhradové regulace, nedostatky v dozorových činnostech a nedostatečná kontrola nakládání s veřejnými prostředky.

 

10. 6. 2014

byla zahájena 10. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na 17. 6. 2014 je plánováno projednání sněmovního tisku 126 navrženého skupinou poslanců KSČM dne 18. 2. 2014. Tento návrh ruší všechny regulační poplatky a zavádí jednotný limit 2500 Kč na doplatky na léky. Vláda s tímto návrhem dne 18. 3. 2014 vyslovila nesouhlas, mimo jiné z důvodu, že sama připravuje obdobný návrh s některými odlišnostmi. Vládní návrh novely zákona č. 48/1997 Sb. ruší regulační poplatky s výjimkou 90 Kč za pohotovost. Limit na doplatky na léky je ponechán ve stávající výši (5000 Kč resp. 2500 Kč). Dne 29. 5. 2014 uplynula lhůta pro podávání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení. O vypořádání připomínek ani o předpokládaném termínu předložení materiálu vládě zatím nejsou dostupné informace. Účinnost novely je plánována k 1. 1. 2015.

 

5. 6. 2014

prezident republiky podepsal novelu zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 174, resp. senátní tisk 278). Novela s účinností od 1. 7. 2014 způsobí:

  • zvýšení vyměřovacího základu pro platbu za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, z 5 829 Kč na 6 259 Kč (tj. o 430 Kč), a tedy platba státu za jednoho státního pojištěnce vzroste z dosavadních 787 Kč na 845 Kč (tj. o 58 Kč);
  • kompenzaci poskytovatelů lůžkové péče za výpadek regulačních poplatků za den hospitalizace. Kompenzaci poskytnou zdravotní pojišťovny ve výši 100 Kč za každý den hospitalizace svých pojištěnců. V průběhu roku 2014 bude kompenzace placena zálohově (první sedminásobná záloha najednou za leden-červenec, dále pak měsíční zálohy), přičemž výše měsíční zálohy bude činit 1/12 z úhrnu poskytovatelem vybraných regulačních poplatků v roce 2013. Vyúčtování záloh bude provedeno do 30. 6. 2015 podle skutečného počtu ošetřovacích dnů v roce 2014 vykázaných do 31. 3. 2015.

 

K návrhu novely nebylo konáno připomínkové řízení (vláda udělila ministru zdravotnictví výjimku) a i Parlamentem prošel zákon velmi rychle, neboť Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas už v prvním čtení. Nikdo tak v průběhu projednávání zákona neupozornil na nepřesnou formulaci, která způsobuje, že předmětem kompenzace budou i stokoruny, které by hospitalizovaní pojištěnci vůbec neuhradili, neboť byli od placení regulačních poplatků osvobozeni. To společně s faktem, že plošná neexistence povinnosti hradit regulační poplatky již od 1. 1. 2014 znatelně prodlužuje průměrnou délku hospitalizace, bude znamenat, že zdravotní pojišťovny za kompenzaci pravděpodobně vydají mnohem více prostředků, než kolik činil úhrn vybraných hospitalizačních regulačních poplatků v minulém roce.

 

2. 6. 2014

se zástupci vlády, zaměstnanců a zaměstnavatelů na zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dohodli na zvýšení minimální mzdy na 9 000 Kč s účinností od 1. 1. 2015. Toto opatření ještě musí projednat vláda. Zvýšením minimální mzdy dojde zároveň ke zvýšení pojistného na veřejné zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů a u zaměstnanců, u nichž se uplatňuje minimální vyměřovací základ.

 

22. 5. 2014

vydal Obchodní soud v Londýně ve sporu mezi Diag Human SE a Českou republikou rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE a vyhověl žádosti České republiky o zrušení soudního příkazu téhož soudu z roku 2011, nařizujícího na základě žádosti Diag Human SE exekuci rozhodčího nálezu ze dne 4. 8. 2008, vydaného v letité arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou. Anglický soud je tak po soudech rakouských, švýcarských a francouzských dalším zahraničním soudem, před kterým Česká republika ve sporu s Diag Human SE uspěla.

 

21. 5. 2014

vláda ČR projednala zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven, které informují o jejich hospodaření a předpokládaném vývoji systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014. Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění jsou na letošní rok naplánovány ve výši 237,2 miliardy, výdaje by měly dosáhnout 239,4 miliardy a ztráta přibližně 2,2 miliardy. Všeobecná zdravotní pojišťovna počítá s kladným výsledkem hospodaření ve výši 0,7 miliardy, ostatní pojišťovny se záporným, který budou sanovat z rezerv.


Příjmy z vlastního výběru pojistného budou letos činit 175 miliard Kč (meziroční nárůst o 2,2 %), příjmy ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát, a které tvoří přibližně 25 % z celkových příjmů systému, jsou podle zdravotně pojistných plánů plánovány ve výši 59,3 miliardy Kč. Ostatní příjmy systému ve výši 2,3 miliardy tvoří sankční příjmy (penále, pokuty atd.), a podobně jako příjmy od zahraničních pojišťoven a ministerstva obrany, a příjmy ze zdaňovaných činností (dohromady asi 0,6 miliardy), mají v celkovém objemu zanedbatelný význam.


Výdaje ve výši téměř 240 miliard Kč představují meziroční nárůst o 4 %. Z toho výdaje na zdravotní služby jsou plánovány ve výši 230,6 miliardy korun, provozní výdaje budou 7,1 miliardy a výdaje na investice se plánují ve výši cca 1,2 miliardy. Půl miliardy korun ve výdajích tvoří zálohy za cizince a specifické fondy VoZP ČR. Po přepočtu vychází letošní výdaje na jednoho pojištěnce na 23 045 Kč.


Pojišťovny k 1. lednu 2014 evidovaly celkem 10,4 milionu pojištěnců. Nejvíce z nich, 5,96 milionu (57,3%), registrovala VZP ČR. Plánovaný stav pohledávek veřejného zdravotního pojištění bude k 31. 12. 2014 činit 36,2 miliardy, z toho pohledávky za plátci pojistného jsou ve výši 31 miliard Kč (85,6%). Plánovaný stav závazků veřejného zdravotního pojištění bude ke stejnému datu činit 36,6 miliardy. V tomto objemu finančních prostředků jsou závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb částku 35,6 miliardy, tj. 97,3 %, z nichž závazky po lhůtě splatnosti jsou pouze u VZP ČR ve výši 1,4 miliardy. Stav peněžních zůstatků na bankovních účtech zdravotních pojišťoven je plánován ve výši 8,9 miliardy korun.

 

15. 5. 2014

Koalice soukromých lékařů opakovaně vyjádřila nesouhlas se zveřejňováním smluv mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami bez souhlasu obou smluvních stran. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vyjádřil překvapení a apeloval na zdravotní pojišťovny, aby smlouvy zveřejnily i bez souhlasu poskytovatelů, čemuž podle právního názoru Ministerstva zdravotnictví prý nic nebrání.

 

29. 4. 2014

založilo Ministerstvo zdravotnictví Komisi po protonovou terapii, jejímž úkolem je zpracovat a ministru zdravotnictví předložit návrh doporučení postupu v oblasti indikací a úhrady protonové terapie v České republice. Doporučený postup bude obsahovat především seznam indikací, které jsou vhodné k protonové léčbě a návrh způsobu úhrady protonové léčby s důrazem na princip maximálního léčebného efektu a účelného vynakládání veřejných prostředků. Předsedou Komise je za Ministerstvo zdravotnictví náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp. Své zástupce nominují dále VZP, Svaz zdravotních pojišťoven, ČLK a ČSL JEP. Komise by měla poprvé zasednout během května.

 

28. 4. 2014

Dne 28. 4. 2014 vláda schválila materiál „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému v.z.p.“ předložený ministrem zdravotnictví. Jde o návrh 19 opatření rozdělených do tří oblastí, přičemž u každého opatření je zároveň uveden termín jeho plánované realizace ze strany Ministerstva zdravotnictví. Materiálu se věnujeme v samostatném článku.

 

25. 4. 2014

byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13, který uplynutím dne 31. 12. 2014 ruší vyhlášku č. 267/2012 Sb., o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost. Důvodem je, že podle Ústavního soudu vyhláška nepřiměřeně omezuje ústavou zaručené právo na bezplatnou zdravotní péči, přičemž toto právo může omezit pouze zákon. Vykonatelnost nálezu byla odložena na konec roku 2014 z toho důvodu, aby zákonodárce měl prostor připravit novou právní úpravu. Pro přípravu nové právní úpravy je příslušné Ministerstvo zdravotnictví. V připomínkovém řízení se v této souvislosti prozatím neobjevil žádný materiál, a to přesto, že už 21. 2. 2014 premiér Bohuslav Sobotka s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem společně představili plán vlády pro záchranu českého lázeňství, kdy deklarovali, že pomoc českým lázním je jedním z hlavních závazků nového kabinetu pro oblast zdravotnictví, a že kritickou situaci chtějí vyřešit novelou indikačního seznamu.

 

22. 4. 2014

nabyl účinnosti zákon č. 60/2014 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela má za cíl implementovat Směrnici Evropského Parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Pro zdravotní pojišťovny to mj. znamená, že nadále jsou povinny rozhodovat o nárocích pojištěnců s přeshraničním prvkem ve správním řízení. Konkrétně půjde o požadavky pojištěnců na refundaci péče již poskytnuté v zahraničí a o požadavky na udělení předchozího souhlasu s vycestováním za péčí.

 

10. 4. 2014

bylo podepsáno Memorandum ministra zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ohledně úsporných opatření při pořizování nákladných přístrojových zdravotnických prostředků. Všechny vyjmenované subjekty se memorandem zavázaly postupovat v souladu s doporučeními přístrojové komise. Úkolem této komise, zřízené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, je zvýšit efektivitu a transparentnost nákupů ve zdravotnictví a posuzovat rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

 

25. 2. 2014

informovalo Ministerstvo zdravotnictví, že od března 2014 bude realizována druhá část projektu „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR – SCREENINGOVÉ PROGRAMY“ ve formě celorepublikové informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost s cílem zajistit větší účast na preventivních vyšetřeních a podpořit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví. V lednu 2014 byla zahájena první část projektu, kdy jsou na preventivní vyšetření postupně adresně zváni klienti všech zdravotních pojišťoven dle stanovených cílových skupin. Projekt připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami.

 

3. 2. 2014

Nový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček hned po svém nástupu do funkce obměnil vedení resortu zdravotnictví na úrovni náměstků. Na funkci náměstka pro legislativu a právo rezignoval Mgr. Martin Plíšek, novou náměstkyní je JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. Z postu náměstka pro zdravotní péči byl odvolán MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. a jeho místo zaujme prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. Náměstkem pro zdravotní pojištění se po odvolání Ing. Heleny Rögnerové stal MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA. Na ministerstvu nadále zůstávají náměstek pro ekonomiku Ing. Petr Salák a náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

 

 

  

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE