« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 10/2015 www.advanceinstitute.cz

 

Legislativní novinky (únor 2015 – říjen 2015)

 
Lenka Novotná, Oborová zdravotní pojišťovna | 25. 10. 2015
 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od února do října 2015. Začátkem ledna bylo vydáno několik zásadních právních předpisů, po jejichž vyhlášení ve Sbírce zákonů napřeli legislativci své síly do dokončení dalších, dříve plánovaných novel. Bezesporu největší událostí celého období, alespoň pro zdravotní pojišťovny, je přijetí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění přezdívané „transparenční novela“. Chystá se však také další navýšení platby pojistného za státní pojištěnce, čeká se na vyjádření Ústavního soudu k návrhu na zrušení úhradové vyhlášky 2015 a bez zajímavosti nebude ani další legislativní proces protikuřáckého zákona nebo zákona o registru smluv.

 

23. 10. 2015

byla ve Sbírce zákonů vyhlášena úhradová vyhláška pro rok 2016. Hlavní principy vyhlášky, které vycházejí zejména ze snahy o navýšení prostředků na platy zdravotníků, představil ministr zdravotnictví 18. 9. 2015. Za celou dobu existence úhradové vyhlášky je to poprvé, kdy vyhláška nevychází až koncem prosince. Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění tzv. „transparenční novely“ totiž uložil ministerstvu vyhlášku vydávat vždy do konce října, aby na ni zdravotní pojišťovny mohly včas reagovat při tvorbě svých zdravotně pojistných plánů.

 

22. 10. 2015

vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh zákona o registru smluv (sněmovní tisk 42, senátní tisk 126) s pozměňovacími návrhy. Jejich obsahem je zejména úprava sankce za nezveřejnění smlouvy – namísto absolutní neplatnosti smlouvy se navrhuje peněžitá pokuta. Další úpravy navržené Senátem spočívají v rozšíření seznamu výjimek, kdy se smlouvy zveřejňovat nemusí. Senát dále navrhuje svěřit kontrolu nad zveřejňováním smluv Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Již ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení se objevila výjimka, podle níž by zdravotní pojišťovny v registru smluv nemusely zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb, které jsou povinny zveřejňovat podle zákona č. 48/1997 Sb. ve znění tzv. „transparenční novely“ (více o této novele se dočtete níže). Do této výjimky Senát nezasáhl. Nyní je na tahu Sněmovna, která buď přijme senátní verzi zákona, nebo setrvá na původním znění schváleném ve třetím čtení. V případě, že by se nenašel dostatek poslanců na podporu ani jedné z variant, legislativní proces zákona o registru smluv tím skončí a zákon takzvaně spadne pod stůl.

 

14. 10. 2015

byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která byla dlouho veřejně diskutována i ve vztahu k problematice povinného očkování. Poslanecká sněmovna neakceptovala pozměňovací návrhy, s nimiž jí novelu Senát vrátil zpět, a setrvala na původním znění schváleném ve třetím čtení v červnu tohoto roku. Účinnosti zákon nabude 1. 12. 2015, s výjimkou ustanovení týkajícího se očkování proti žluté zimnici, které má odloženou účinnost o další 4 měsíce.

 

5. 10. 2015

bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu novely Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kterou se do Seznamu doplňuje celá řada nových výkonů.

 

23. 9. 2015

vláda schválila a předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o zdravotních službách (sněmovní tisk 614), na jejímž základě by měl být vybudován Národní zdravotnický informační systém, jehož správcem se má stát Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Součástí nového jednotného systému má být Národní registr zdravotnických pracovníků, jehož předchůdce byl v roce 2012 zrušen nálezem Ústavního soudu z důvodu neoprávněného zásahu do soukromí zdravotnických pracovníků. Nově by tento registr měl být proto koncipován jako neveřejný. Kromě tohoto registru by měl být zřízen též Národní registr hrazených zdravotních služeb, Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče. Návrh novely má být v prvním čtení projednán na první říjnové schůzi Poslanecké sněmovny.

 

14. 9. 2015

bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2016 zvyšuje minimální mzda ze stávajících 9 200 Kč na 9 900 Kč. Toto opatření bude mít vliv na příjmy zdravotních pojišťoven, neboť minimální mzda je vyměřovacím základem pro výpočet pojistného u některých skupin pojištěnců.

 

8. 9. 2015

byl Ústavnímu soudu doručen návrh skupiny 19 senátorů v čele s Alenou Dernerovou (ANO), který směřuje ke zrušení některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., která upravuje volby do správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Senátoři chtějí dát klientům zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven právo ovlivňovat obsazení správní a dozorčí rady jejich zdravotní pojišťovny. Nyní o obsazení nejvyšších orgánů zdravotních pojišťoven rozhoduje vláda, největší zaměstnavatelé a odborové organizace. Zaměstnanecké pojišťovny se větší kontrole ze strany řadových klientů nebrání, ale upozorňují, že by měla platit stejná pravidla pro všechny – tedy že není důvod v této souvislosti opomíjet Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, jejíž správní a dozorčí rada jsou obsazovány výhradně politickým rozhodnutím vlády a Poslanecké sněmovny. Ústavní stížnost dostal na starost jako soudce zpravodaj Radovan Suchánek a o jejím výsledku bude rozhodovat celé plénum, tedy sbor všech ústavních soudců. Rozhodnutí Ústavního soudu lze očekávat zhruba za rok.

 

1. 9. 2015

nabyl účinnosti zákon č. 200/2015 Sb., neboli tzv. „transparenční novela“ čtyř základních zákonů upravujících veřejné zdravotní pojištění v České republice, tedy zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Novela navazuje na materiál Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému v.z.p., který 28. 4. 2014 schválila vláda a o kterém jsme Vás podrobně informovali v samostatném článku v jednom z našich minulých newsletterů. Transparenční novela obsahuje celou řadu opatření, např. úpravu přestupních termínů pro změnu zdravotní pojišťovny, povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy s poskytovateli, povinnost Ministerstva zdravotnictví vydat úhradovou vyhlášku do konce října, zákaz náboru pojištěnců třetími osobami, zpřísnění podmínek slučování zdravotních pojišťoven, zpřesnění úpravy překážek výkonu funkce členů orgánů zdravotních pojišťoven, úprava kompetencí správních rad, rozšíření informační povinnosti zdravotních pojišťoven vůči Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí nebo zrušení Zajišťovacího fondu. Neplnění některých nových povinností zdravotních pojišťoven může být sankcionováno pokutou až do výše 10 mil. Kč.

 

26. 8. 2015

odmítl Ústavní soud návrh skupiny 16 senátorů pod vedením Jitky Seitlové na zrušení části vyhlášky č. 324/2014 Sb., úhradové vyhlášky na rok 2015, z důvodu netransparentnosti koeficientů změny počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven podle krajů ČR, které podle senátorů zakládají nepodložené nerovnosti v úhradách poskytnutých za stejnou péči jednotlivým nemocnicím. Ústavní soud návrh odmítl z procesních důvodů, neboť již dne 5. 2. 2015 podala jiná skupina 17 senátorů návrh na zrušení téže úhradové vyhlášky pro rok 2015 jako celku nebo případně alespoň části její přílohy, která upravuje úhradu formou případového paušálu. Ústavní soud deklaroval, že v rámci dříve zahájeného řízení podrobí řádnému přezkumu i nově napadené části vyhlášky, a z autorů novějšího návrhu učinil vedlejší účastníky řízení. Rozhodnutí v této věci však zatím nepadlo.

 

20. 8. 2015

schválila vláda Záměr Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020. Investice se mají týkat sedmi velkých nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví, do nichž má být v průběhu let 2016 – 2020 investováno celkem přes 10 miliard korun.

 

30. 6. 2015

bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 158/2015 Sb., jímž se s účinností od 1. 1. 2016 zvýší měsíční platba za jednoho státního pojištěnce ze stávajících 845 Kč na 870 Kč, což přinese do systému veřejného zdravotního pojištění o necelé dvě miliardy korun ročně více. MZ zároveň informovalo, že toto řešení považuje za provizorní, a že připravuje novelu zákona, která s účinností od 1. 1. 2017 zajistí pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce.

 

23. 6. 2015

došlo k personální změně na pozici náměstka ministra zdravotnictví pro ekonomiku a přímo řízené organizace. Dosavadní náměstek David Kotris byl odvolán a do funkce byl na jeho místo jmenován dosavadní ekonomický náměstek Nemocnice Na Bulovce Petr Landa.

 

3. 6. 2015

předložila vláda Poslanecké sněmovně jednomyslně schválený vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, obecně známý jako protikuřácký zákon. Sněmovna jej bude projednávat pod označením sněmovní tisk 508, první čtení zákona by mělo proběhnout na první říjnové schůzi.

 

2. 5. 2015

nabyla účinnosti novela zákona o léčivech, která nařídila Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv převést na příjmový účet státního rozpočtu České republiky, zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví, v roce 2015 částku ve výši 1 700 000 000 Kč, které získal z náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost třetích osob. Finanční prostředky byly převedeny do státního rozpočtu tak, aby se alespoň částečně kompenzovaly zvýšené nároky, které resort zdravotnictví kladl v roce 2014 na státní rozpočet. Zejména se jednalo o navýšení platby za státní pojištěnce a o poskytnutí přímé finanční podpory nemocnici Bulovka a Fakultní nemocnici U svaté Anny.

 

1. 4. 2015

nabyla účinnosti tři nařízení vlády týkající se technických požadavků na zdravotnické prostředky, která byla hned o dva dny později, 3. 4. 2015 následována dvěma prováděcími vyhláškami k zákonu o zdravotnických prostředcích.

 

 

 
 
 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE