« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 10/2015 www.advanceinstitute.cz

 

Posilování kompetencí zdravotních sester v managementu nemocnic a řízení klinických procesů

 
Daniel Hodyc a Petra Kucová, Advance Healthcare Management Consulting | 25. 10. 2015
 

Změny v organizaci zdravotní péče, narůstající tlak na kapacity lékařů při zajištění plného rozsahu akutní i následné lůžkové péče spolu s trvale narůstajícími mzdovými náklady nutí prakticky všechny poskytovatele zdravotní péče hledat taková řešení a organizační schémata, která umožní větší využití nelékařských zdravotnických profesí v klinických i manažerských procesech. Jedná se o celosvětový trend, který přináší celou řadu příležitostí i úskalí.

 

V řadě zemí se stalo nahrazování práce lékařů sestrami běžnou praxí. Důvodů pro přebírání kompetencí je mnoho a závisí na typu delegované práce a kontextu konkrétní situace. Příčinou může být např. nedostatek lékařů a potřeba vysoce kvalitní a zároveň cenově dostupné péče zejména u chronických a polymorbidních pacientů. Výsledky mnoha výzkumů z oblasti primární péče ukazují, že zdravotní sestry jsou v řadě aspektů schopné nahradit práci lékařů.

 
 
Přebírání klinických kompetencí od lékařů

Důvody pro přesun některých kompetencí od lékařů na nelékařské pracovníky jsou různé, nejčastěji se jedná o personální důvody (nedostatek lékařů) či finanční motivace (snížení mzdových nákladů). Na nelékařské pracovníky může být přenesena řada klinických kompetencí lékařů a v zahraničí se vytvářejí profese, jejichž role jsou již zohledněny v systému vzdělávání. Nejčastěji se jedná se o tzv. nurse practitioners (NP) a physician assistants (PA).

 

Nurse practitioner má zpravidla větší kompetence než physician assistant, který pracuje pod dohledem lékaře. Oba typy sester s rozšířenými kompetencemi dělají zdravotnické úkony, které byly tradičně úlohou lékařů, a provádí také nové úkony, na které nebylo předtím dost kapacity (edukace pacientů, asistence při praktickém nácviku atp.). Ve své práci fungují nejen jako náhrada, ale také jako doplněk práce lékařů ve veřejných nemocnicích. Tyto profese jsou běžné např. v USA, Velké Británii, Nizozemí či v Německu.

 

V oblasti nemocniční péče zajišťují nelékařští pracovníci (PA) kontinuitu péče pro pacienty: zajišťují plynulou organizaci péče v době hospitalizace (zejména u starších, polymorbidních pacientů), připravují a realizují plán propuštění pacienta z nemocnice (tzv. discharge planning) a starají se o bezproblémové zapojení pacienta po hospitalizaci do běžného života. Takováto systemická organizace péče (tzv. transitional care) vede nejen k lepším klinickým výsledkům pacientů, ale i k nižším nákladům na péči, neboť se daří snižovat počet opětovných hospitalizací.

 

V oblasti ambulantní péče provádí nelékařští pracovníci (NP a PA) vybraná vyšetření včetně anamnézy, určení diagnózy či preskripce v oblasti akutních i chronických chorob. PA se nejvíce zapojují v oblasti primární péče a jejich pozice je obsazována v mnoha oblastech, např. rodinné lékařství, obecná chirurgie, srdeční a hrudní chirurgie, pracovní lékařství. Role nelékařských pracovníků je významně posilována také v péči o chronicky nemocné pacienty – jedná se např. o péči o pacienty s diabetes mellitus, astmatem či hypertenzí. Zdravotní sestry zajišťují zejména vzdělávání pacientů, rozvoj self-managementu, hodnocení zdravotního stavu pacienta během pravidelných kontrol a kontroly u pacienta doma. V některých zemích (USA, Nizozemí) je kontrola stabilizovaných pacientů plně v kompetenci zdravotní sestry. U léčby pacientů se selháním ledvin se zejména v USA a v severských zemích rozšířili tzv. nurse-led clinics, tedy zdravotnická zařízení vedená sestrami, kde péči zajišťují především zdravotní sestry.

 
 
Výsledky rozšířených kompetencí nelékařských pracovníků – pozitiva a negativa

Ambulantní péče poskytovaná zdravotními sestrami vede k vyšší spokojenosti pacientů a překvapivě i ke snížení celkové mortality a snížení počtu hospitalizovaných pacientů – tento efekt je nejvýraznější u chronicky nemocných pacientů, kteří vyžadují kontinuální a dlouhodobou péči. Pacienti oceňují roli zdravotních sester zejména v oblasti edukace. Dopad péče zdravotních sester na kvalitu života pacientů, klinické výsledky a na náklady na péči je dle zahraniční evidence nejednoznačný, nicméně studie ukazují na možný potenciál i v těchto oblastech.

Zapojení nelékařských pracovníků v nemocnicích má pozitivní vliv na spokojenost pacientů s léčbou, zkrácení čekací doby, zkrácení celkové doby pobytu či snížení počtu pacientů, kteří čekají na léčbu. S tím souvisí i zvýšení efektivity nákladů.

 

Rozšíření kompetencí či zavedení nových rolí nelékařských pracovníků ovšem může přinést i řadu problémů či komplikací, ať už se jedná o překážky organizační, legislativní či finanční. Nejasná definice rolí a odpovědnosti nově zavedené pozice je nejčastější příčinou negativního přijetí ze strany ostatního zdravotnického personálu. Lékaři mívají obavy o dostatečnou erudici nelékařských pracovníků, kteří nemusí mít dostatečné vzdělání a trénink, který lékařská praxe vyžaduje.

 
 
Kompetence nelékařských pracovníků v nových oblastech zdravotní péče

V posledních letech dochází k výrazným změnám v organizaci péče, které jsou motivovány tlakem na zefektivňování poskytování zdravotních služeb. V lůžkovém sektoru je příkladem významný rozvoj jednodenní chirurgie, v ambulantní oblasti se jedná např. o zavádění integrovaných systémů péče zejména o chronicky nemocné pacienty. V obou těchto příkladech mohou nelékařští pracovníci zastat značnou část nově vytvořených kompetencí. U jednodenní chirurgie je nezbytný důraz na výběr a přípravu pacienta k zákroku, stejně jako na správnou komunikaci po výkonu a zvýšenou péči bezprostředně po zákroku – všechny tyto role mohou být částečně či zcela zajišťovány vyškolenými nelékařskými pracovníky.

 

V rámci péče o chronicky nemocné pacienty mají zdravotní sestry a další nelékařšká povolání nezastupitelnou roli. Dle modelu chronické péče jsou změny v poskytování péče, zejména přesun vybraných kompetencí od lékařů na méně kvalifikovaný personál a systematická organizace péče, jedním z pěti faktorů udržitelné a kvalitní péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Důraz je také kladen na vzdělávání pacientů, což je tradičně role typická pro zdravotní sestry.

 
 
Manažerské role nelékařských pracovníků

V posledních letech se v nemocnicích rozšiřuje pozice sester-manažerek (nurse manager), které koordinují všechny aspekty každodenní péče o pacienty na oddělení. Cílem jejich práce je zajistit, aby pracovní postupy na oddělení byly v souladu se strategickými plány nemocnice. Sestra-manažerka má tak na oddělení dvojí roli: poskytovat klinickou péči (vést ošetřující personál) a vést administrativu. Kromě managementu lidských zdrojů a udržování orientace na pacienta se zabývají řízením financí (hlídají rozpočet daného oddělení), zajištěním standardů péče a propojením funkce oddělení s cíli organizace.

 

Schéma: Zařazení sestry-manažerky v personální struktuře lůžkového chirurgického centra (Nový Zéland)

obr2

 

Zavedení této pozice klade na sestry vysoké nároky a to i v oblastech, ve kterých nejsou sestry trénovány (manažerské schopnosti). Nejednoznačně definovaná role či příliš velké množství požadavků z mnoha stran může vést k přetížení sester-manažerek a jejich frustraci z práce.

 

Posilování kompetencí nelékařských pracovníků má zcela jistě ve vybraných oblastech pozitivní dopad na zdravotnickou péči. Důležitým faktorem, který je třeba brát v úvahu před zaváděním změn, je však relativní dostupnost sester a lékařů v dané zemi. V České republice připadá na jednoho lékaře zhruba 2,2 sestry, což je pod průměrem zemí OECD (2,8 sester na lékaře). Nejen z toho důvodu platí, že přesun klinických či manažerských kompetencí na nelékařský zdravotnický personál musí jít cestou dlouhodobého a pozvolného vývoje. Jedná se však bezpochyby o cestu správnou, perspektivní a nákladově efektivní, s pozitivním vlivem na spokojenost pacientů.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE