« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 2/2015 www.advanceinstitute.cz

 

Legislativní novinky (červenec 2014 – leden 2015)

 
Lenka Novotná, Oborová zdravotní pojišťovna  | 9. 2. 2015

 

 

 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od poloviny roku 2014 do začátku roku 2015. Celé toto období se neslo ve znamení pilných legislativních prací, které vyvrcholily na přelomu roku přijetím mnoha novel zákonů i vyhlášek, které budou určovat podobu českého zdravotnictví v příštím období. 

  

7. 1. 2015

vláda schválila tzv. „transparenční novelu“ zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ve Sněmovně je návrh projednáván pod číslem sněmovního tisku 386. Novela navazuje na materiál Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému v.z.p., který 28. 4. 2014 schválila vláda a o kterém jsme Vás podrobně informovali v samostatném článku v minulém vydání newsletteru. Sněmovní tisk 386 obsahuje celou řadu opatření, např. povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy s poskytovateli, rozšíření informační povinnosti zdravotních pojišťoven vůči Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí, zákaz náboru pojištěnců třetími osobami, zpřesnění úpravy střetu zájmů členů orgánů zdravotních pojišťoven či snížení přídělu do rezervního fondu o polovinu. Neplnění některých nových povinností zdravotních pojišťoven může být sankcionováno pokutou až do výše 10 mil. Kč. Předpokládá se, že novela nabude účinnosti dne 1. 7. 2015.

 

6. 1. 2015

nabyla účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb. (sněmovní tisk 307), která se týká lázeňské léčebně rehabilitační péče, a to současně se související vyhláškou č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Období od 1. 1. 2015 do 5. 1. 2015 je pokryto přechodnými ustanoveními novely zákona. Ta zjednodušeně řečeno stanoví, že pokud byl návrh na poskytnutí lázeňské péče vystaven před 6. 1. 2015, bude lázeňská péče poskytnuta podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2014 (tj. podle indikačního seznamu zrušeného Ústavním soudem). Bez zajímavosti nebyl ani vývoj legislativního procesu tohoto návrhu, neboť v průběhu druhého čtení poslanec Ludvík Hovorka do návrhu zákona vložil pozměňovací návrh zavádějící povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat úhradové dodatky odlišné od úhradové vyhlášky s podmínkou, že takový dodatek nemůže nabýt účinnosti dříve, než je zveřejněn. Ve stávajícím systému, kdy úhradová vyhláška vychází těsně před koncem roku, a smluvní strany nejsou ochotny bez znalosti úhradové vyhlášky o ceně jednat, by takový stav přitom znamenal nemalé komplikace pro všechny zúčastněné. Na jednu stranu je nereálné v kratičkém období od zveřejnění úhradové vyhlášky do konce roku oboustranně uzavřít úhradové dodatky a zveřejnit je tak, aby mohly nabýt účinnosti již 1. ledna, na druhou stranu pravděpodobně ještě větší komplikaci by přinesla situace, kdy by poskytovatel byl začátkem roku hrazen podle úhradové vyhlášky a způsob a výše úhrady by se změnily v průběhu hodnoceného období. Zdravotní pojišťovny i poskytovatelé proto přivítali fakt, že Senát na poslední chvíli vrátil návrh zákona Sněmovně s návrhem na vypuštění tohoto nesystémového legislativního přílepku a že Sněmovna se nakonec ke znění navrženému Senátem přiklonila.

 

1. 1. 2015

došlo ke snížení limitu nákladů na činnost zdravotních pojišťoven, tedy snížení maximálního limitu pro převod prostředků z jejich základního fondu do provozního fondu, a to díky novele vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven. Shodně jako návrh transparenční novely zákona č. 48/1997 Sb., i tato novela vyšla z materiálu Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému v.z.p.. Podle předkládací zprávy má toto opatření umožnit snížení nákladů na činnost všech zdravotních pojišťoven v odhadované maximální výši 808 mil. Kč za rok.

 

1. 1. 2015

nabyla účinnosti vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 („úhradová vyhláška pro rok 2015“), která jako již tradičně vyšla ve Sbírce zákonů na samém sklonku předchozího kalendářního roku. Celkový odhad navýšení prostředků pro rok 2015 vychází z odhadovaného nárůstu mezd o 3,8% a z nárůstu zaměstnanosti o 0,3% a činí celkem 9 mld. Kč. Téměř polovina tohoto nárůstu bude spotřebována na kompenzaci zrušených regulačních poplatků a další velkou část spolkne slibované navýšení platů zdravotníků o 5%.

 

1. 1. 2015

nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

 

1. 1. 2015

byly zrušeny všechny regulační poplatky s výjimkou poplatku ve výši 90 Kč za využití pohotovostní služby. Tyto poplatky se ani po změně nezapočítávají do ochranného limitu 5000 Kč resp. 2500 Kč, a ten se tak nadále vztahuje pouze na doplatky na léčiva. Zrušené regulační poplatky byly příjmem poskytovatelů zdravotních služeb. Ušlý příjem jim nyní budou kompenzovat zdravotní pojišťovny podle pravidel obsažených v úhradové vyhlášce pro rok 2015 prostřednictvím úhrady nových výkonů zařazených do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Kompenzace se týká i lékáren, ač mnohé z nich poplatky vůbec nevybíraly. Aby však mohly lékárny vykazovat příslušný výkon, bylo farmaceutům zcela nově dáno oprávnění vykazovat zdravotní výkony. To otevírá cestu pro poskytování a úhradu zdravotních služeb poskytovaných v lékárnách nelékařskými zdravotnickými pracovníky. Podmínkou pro takové uspořádání však vždy bude uzavření smlouvy mezi lékárnou a zdravotní pojišťovnou.

 

1. 1. 2015

došlo ke zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč, čímž zároveň vzrostl minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnanců a vyměřovací základ pro výpočet pojistného osob bez zdanitelných příjmů. Minimální pojistné v loňském roce činilo 1148 Kč měsíčně, zatímco nyní jde o částku 1242 Kč. Zvýšení tedy činí něco přes 8%.

 

1. 1. 2015

byla novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zavedena druhá snížená sazba DPH ve výši 10%, vztahující se mj. na léky.

 

1. 1. 2015

nabyl účinnosti zcela nový zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., kterým se zároveň ruší dosavadní úprava zdravotnických prostředků provedená zákonem č. 123/2000 Sb.

 

18. 12. 2014

uveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví Přehled plnění programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví a Přehled změn v resortu zdravotnictví pro rok 2015.

 

3. 12. 2014

představilo Ministerstvo zdravotnictví na tiskové konferenci projekt DRG Restart, na kterém pracuje společně s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Cílem projektu je spravedlivě a transparentně oceňovat akutní péči v nemocnicích v horizontu tří let. V souvislosti s tímto projektem byla kompetence v oblasti kultivace systému DRG v České republice Ministerstvem zdravotnictví převzata z tzv. Národního referenčního centra, které bylo společným projektem zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních služeb a státu.

 

18. 7. 2014

bylo podepsáno Memorandum Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR a Svazu léčebných lázní ČR. Memorandum deklaruje vzájemnou aktivní spolupráci při podpoře českého lázeňství a připomíná, že péče s využitím přírodních léčivých zdrojů je v mnoha případech efektivní a nezbytnou součástí léčebného procesu. Všechny zúčastněné strany se zavázaly, že zajistí, aby lázeňská léčebně rehabilitační péče byla poskytována včas a kvalitně.

 

1. 7. 2014

nabyla účinnosti novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a zákona č. 48/1997 Sb., která měla za následek zvýšení platby státu za jednoho státního pojištěnce a kompenzaci poskytovatelů lůžkové péče za výpadek regulačních poplatků za den hospitalizace.

 

26. 6. 2014

představil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček dvanáct hlavních priorit resortu pro nadcházející období. Hlavní prioritou i nadále zůstává ekonomická stabilizace českého zdravotnictví a zvýšení efektivity a transparentnosti celého systému. Další priority zahrnují např. prevenci nejzávažnějších onemocnění, reformu systému postgraduálního vzdělávání lékařů či efektivní řízení přímo řízených organizací.  

 

 

  
 
 

 

 

  

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE