« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 2/2015 www.advanceinstitute.cz

 

Jak vidí OECD kvalitu péče v České republice a v jakých klíčových oblastech je co zlepšovat?

 
Blanka Weyskrabová, Advance Healthcare Management Consulting | 9. 2. 2015 

 

 

 

Shrnutí zprávy OECD o kvalitě zdravotní péče v České republice. 

OECD (2014): OECD Reviews of Heath Care Quality: Czech Republic 2014: Raising Standards, OECD Publishing. Studie je dostupné ZDE.

 

Studie kvality OECD prováděná experty na ekonomii zdravotnictví a další oblasti zdravotnictví byla vytvářena v letech 2013 a 2014. Vedla ke zmapování současného stavu aktivit podporujících kvalitu péče a dále představila bližší pohled na tři oblasti:

  • Situaci v oblasti sběru dat a nakládání s nimi;
  • Kvalitu v oblasti screeningu a prevence;
  • Systém péče o chronické pacienty s diabetem.

 

Ačkoli některé ukazatele, např. v oblasti mortality, dokladují zvyšování kvality péče v ČR, máme v porovnání s ostatními zeměmi OECD velké rezervy zejména v systematickém přístupu ke kvalitě. Systematickým přístupem ke kvalitě se rozumí nejen kontinuální monitorování kvality, ale také množství aktivit souvisejících s jejím zvyšováním.

 

V posledních letech byl v ČR v oblasti kvality kladen důraz na vyšší dostupnost péče pro pacienta a na splnění minimálních požadavků kvality s ohledem na získání akreditace. Stejný důraz jako na zajištění konkrétní úrovně kvality péče by však měl být kladen i na její zvýšení.

 

Neexistence soustavného monitoringu kvality péče souvisí mimo jiné v nedostatečné, či spíše nevhodné infrastruktuře získávaných dat. V ČR je sice generováno hodně informací sloužících hlavně jako podklad k úhradám, data o výsledcích péče však dostupná již veřejnosti většinou nejsou.

 

Platební mechanizmus v ČR také nemotivuje poskytovatele ke zvyšování kvality péče. V mnoha zemích OECD je standardem zohlednit výsledky ukazatelů kvality ve výsledné úhradě poskytovateli zdravotních služeb – obvyklé je např. pro úhradu praktických lékařů navázání části úhrady na splnění konkrétních parametrů, tedy tzv. platba za výsledek (pay for performance).

 

V jednotlivých sekcích jsou zmiňovány problematické oblasti v oblasti kvality péče, jako je neexistence konzistence v zásadních otázkách v oblasti zdravotnictví plynoucí i z častého střídání vlády, malá nebo neexitující průkaznost pozitivních výsledků ve zvýšení kvality a v dosažení nákladové efektivity u screeningových programů a programů prevence, nedostatečná proaktivní politika v oblasti managementu chronických chorob – zejména zmiňovaného diabetu, jehož prevalence ve společnosti roste.

 

Dále jsou zmíněny jak problémy v oblasti monitoringu kvality z pohledu péče v souladu s evidence base medicine, jako je nedostatek dat o adherenci k doporučeným postupům, pokud existují (např. sekundární prevence kardiovaskulárního rizika), tak problémy z pohledu informovanosti laické veřejnosti, jako je absence přehledných a veřejně přístupných hodnocení poskytovatelů coby podklad pro pacientovo rozhodnutí. Velká část problémů s monitorováním kvality a s kontinuální snahou kvalitu zlepšovat – ať už v celkovém měřítku nebo v jednotlivých oblastech, např. těch výše zmíněných – má společného jmenovatele, a tím je nedostatečně propracovaná koncepce v oblasti sběru dat. Posílení datové infrastruktury a na ní navazující systematické provádění analýz, např. ve spolupráci státních institucí s akademickou sférou, je jednou z důležitých oblastí, kterými nám OECD doporučuje se vydat. Lepší datová infrastruktura by umožnila získávání kvalitnějších a spolehlivějších informací o výsledcích péče – třeba právě o výsledcích plynoucích ze screeningových a preventivních programů, nebo by usnadnila plánování péče o chronické pacienty a pomáhala by odhalit mezery v kvalitě péče. Strategie ČR v oblasti kontinuálního sledování a zvyšování kvality by mohla začínat dle OECD vytvořením takovéto datové infrastruktury, spolu s dalšími iniciativami vedoucími ke zvyšování kvality (např. set indikátorů kvality), a souběžnou racionalizací sběru dat probíhajícího v současnosti tak, aby byla snížena celková administrativní zátěž.

 

 

 

 

  
 
 

 

 

  

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE