« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
1; 2/2014 www.advanceinstitute.cz

 

Finanční výhled českého zdravotnictví – mírný optimismus pro rok 2014

 
Blanka Weyskrabová | 14. 2. 2014
 
Celkově se dá očekávat, že finanční situace bude oproti roku 2013 mírně pozitivnější pro poskytovatele. Stabilita systému veřejného zdravotního pojištění však bude vzhledem k vyčerpaným rezervám, zápornému saldu pojišťoven a nepříliš optimistické makroekonomické predikci pro Českou republiku opět ve stavu ohrožení. Nadále se tedy zvyšuje urgentnost hlubší strukturální reformy financování na systémové úrovni.
  
Na finanční situaci českého zdravotnictví má vliv několik parametrů. Na úrovni legislativní se jedná zejména o dvě vyhlášky – tzv. úhradovou vyhlášku a Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, jež do velké míry hrají zásadní roli pro příjmy poskytovatelů zdravotních služeb na straně jedné a na výdaje zdravotních pojišťoven na straně druhé. Oproti roku 2013, kdy byla úhradová vyhláška značně restriktivní s cílem prosadit vyrovnanou bilanci zdravotních pojišťoven, dochází s úřednickou vládou k uvolnění těchto limitů pro rok 2014, což zajistí vyšší finanční stabilitu zejména pro poskytovatele akutní lůžkové péče. Na druhou stranu, zrušení poplatků za pobyt v lůžkových zařízeních od ledna 2014 (nemocnice, psychiatrické léčebny, lázně nebo léčebny dlouhodobě nemocných) následkem nálezu Ústavního soudu z července roku 2013 způsobí pro tyto subjekty finanční výpadek. Dalším faktorem, který významně ovlivní finanční situaci zdravotních pojišťoven, je navýšení platby za státní pojištěnce o 64 Kč na 787 Kč poté, co zůstávala po 7 let neměnná. Dle informací MZ ČR díky navýšení platby získá celkově systém v příštím roce 4,7 miliardy korun navíc oproti roku 2013.
 
Na celkovém objemu financí dostupných pojišťovnám pro úhradu péče a tedy i finanční stabilitě celého systému veřejného zdravotního pojištění se dále podílí i řada demografických a sociálních faktorů, jako je počet nově narozených dětí (tedy přírůstek obyvatel), počet důchodců, počet zaměstnaných, počet podnikatelů a růst nominální mzdy nebo předpisy pro odvody podnikatelů. Pro predikci vývoje příjmů systému veřejného zdravotního pojištění tedy potřebujeme znát odhad vývoje právě těchto parametrů.
 
Do našeho modelu, který je znázorněn na obrázku, jsme použili údaje pro růst počtu podnikatelů, počtu zaměstnanců, důchodců a nezaměstnaných z Makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR a další dostupné údaje z ČSÚ. Přesnost predikce je velmi citlivá na faktický vývoj nominálních mezd (potažmo celé ekonomiky), ze kterých je nejen odváděna platba zaměstnanců, ale i určovány odvody podnikatelů. Dalším faktorem rozhodujícím o přesnosti predikce je faktický vývoj počtu zaměstnanců, nezaměstnaných i počtu podnikatelů, úspěšnost výběru pojistného a předpis výběru. Dle našich odhadů by měly příjmy systému následující 2 roky slabě růst a tak pokračovat v předchozím trendu. Nárůst bude v roce 2014 vyšší právě i díky nárůstu platby za státní pojištěnce.
 
V modelu očekáváme v souladu s makroekonomickou predikcí nárůst nominální mzdy v letech 2014 a 2015 přes 2 %. Absolutní podíl odvodů za zaměstnance na příjmech systému je vyšší než 70 % a průměrně je na jednoho zaměstnance odvod na pojistném vyšší než např. za průměrného podnikatele – tyto odvody hrají proto nejvýznamnější roli při výběru pojistného a jejich odhady jsou nejcitlivější na změny parametrů predikce. Predikované příjmy tedy budou nižší v případě, že faktický nárůst nominální mzdy bude nižší nebo pokud se sníží počet zaměstnanců.
 
V modelu dále předpokládáme snížení a dále stagnující počet podnikatelů. Pokud by se ale počet podnikatelů zvýšil na úkor počtu zaměstnanců, tak - za předpokladu odvodů podnikatelů na minimální výši – by příjmy systému byly nižší než je odhad predikce. Vyšší než předpokládaný nárůst počtu státních pojištěnců (v tomto případě by se týkalo nezaměstnaných a důchodců) na úkor zaměstnaných nebo podnikatelů by ovlivnil příjmy stejným způsobem.
 
  obr. 1. zdroj: vlastní výpočty

 

 

 
Tabulka níže ukazuje stav v roce 2012 a predikce pro rok 2013 – 2015. (Pro rok 2013 jsou finální údaje dostupné až v pololetí 2014). Do výpočtu vstupuje vícero parametrů – zde uvádíme ty nejdůležitější – průměrnou nominální mzdu a její růst, platbu státu a odhad nárůstu počtu státních pojištěnců z Ročenky Všeobecné zdravotní pojišťovny.
  
obr. 2. width=
Zdroj: Ročenka VZP 2013, Vlastní modelace dle údajů Makroekonomické predikce MF ČR

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE