« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
1; 2/2014 www.advanceinstitute.cz

 

Legislativní novinky (listopad 2013 – leden 2014)

 
Lenka Novotná | 14. 2. 2014
 
Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od listopadu 2013 do ledna 2014. Přesto, že již koncem listopadu 2013 byla po říjnových předčasných volbách ustavena nová Poslanecká sněmovna, ještě další dva měsíce řídila Českou republiku vláda v demisi. Kromě nového občanského zákoníku, který po dlouhém očekávání konečně nabyl účinnosti 1. 1. 2014, byly v oblasti zdravotnictví publikovány vesměs jen obligatorní předpisy, které jsou vydávány touto dobou každoročně. Jde zejména o vyhlášku o nákladových indexech pojištěnců pro přerozdělování pojistného, úhradovou vyhlášku, novelu Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami či nový cenový předpis Ministerstva zdravotnictví. Mimo zdravotnictví lze za nejdůležitější přijatou normu považovat zákon o státním rozpočtu na rok 2014.

29. 1. 2014 

byla jmenována nová vláda České republiky v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Ministrem zdravotnictví se stal dosavadní ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.

 

23. 1. 2014 

zasedal zdravotní výbor Poslanecké sněmovny, který projednal vládní návrh novely zákona č. 48/1997 Sb. (sněmovní tisk 10) v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2011/24/EU týkající se přeshraniční zdravotní péče. Česká republika měla směrnici transponovat již k 25. 10. 2013, vzhledem k politické situaci se tak ale nestalo. Zdravotní výbor sněmovní tisk 10 schválil ve znění předloženého pozměňovacího návrhu zpracovaného ve spolupráci všech zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad. Pozměňovací návrh vládě ukládá povinnost vydat nařízení vlády, v němž vymezí přeshraniční služby, jejichž úhrada je podmíněna předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny. Podle původního vládního návrhu měla vláda možnost takové nařízení vlády vydat, ale nemusela to učinit. Pozměňovací návrh navíc rozšířil okruh přeshraničních zdravotních služeb, které mohou být ve zmíněném nařízení vlády vyjmenovány. Zástupce předkladatele (tedy Ministerstvo zdravotnictví) s pozměňovacím návrhem nesouhlasil a doporučil ho nepřijmout, protože nesdílel názor Centra mezistátních úhrad a zdravotních pojišťoven, že znění pozměňovacího návrhu není v rozporu se směrnicí. Zdravotní výbor se však doporučením předkladatele neřídil a přijal usnesení, v němž doporučuje předložit sněmovní tisk 10 ve znění pozměňovacích návrhů Sněmovně k projednání ve druhém čtení na příští řádné schůzi. Zdravotní výbor měl dále na programu projednání novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti znovuzavedení regulačních poplatků za den hospitalizace ve výši 60 Kč (sněmovní tisk 12). Ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát navrhl přerušení projednávání tohoto sněmovního tisku s odkazem na to, že je v rozporu s koaliční smlouvou nové vlády a že by tuto problematiku měl proto dořešit nový ministr. Zdravotní výbor mu vyhověl a projednávání tisku přerušil do doby ustavení nové vlády. V neposlední řadě výbor projednal také výroční zprávy zdravotních pojišťoven za rok 2012 (sněmovní tisk 51) a doporučil je k předložení na další řádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Začátek další řádné schůze Sněmovny je plánován na 4. února 2014. 

 

15. 1. 2014

rozeslaly zdravotní pojišťovny svým klientům první vlnu pozvánek na preventivní vyšetření v rámci screeningu nádorových onemocnění. V rámci projektu obdrží v následujícím roce a půl zvací dopis přibližně 1 850 000 pojištěnců všech zdravotních pojišťoven. Projekt adresného zvaní připravilo ministerstvo zdravotnictví spolu se všemi zdravotními pojišťovnami. Zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními diagnózami – rakovinou prsu, děložního hrdla a kolorekta. Jedná se o choroby, které jsou v Česku ve srovnání s jinými zeměmi velmi rozšířené, a jejich počet dlouhodobě neklesá. V řadě případů jsou diagnostikovány až příliš pozdě, následná léčba je pak mnohem náročnější a snižují se také pochopitelně šance na uzdravení. Projekt si klade za cíl kromě snížení výskytu karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stádiích přispět též ke zvýšení zájmu obyvatel ČR o prevenci nádorových onemocnění obecně, zajistit větší účast na preventivních vyšetřeních a podpořit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví. Rozesílání dopisů bude také podpořeno celorepublikovou informační kampaní.

 

8. 1. 2014

vláda na svém jednání projednala dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“. Materiál připravovala skupina odborníků v preventivní medicíně, hygieně a sociálním lékařství v čele s hlavním hygienikem Vladimírem Valentou. Hlavním cílem strategie je k roku 2020 zlepšit zdravotní stav české populace a podpořit zájem široké veřejnosti, obcí, podniků a dalších složek společnosti o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí. Mezi prioritami strategie je podpora tělesných aktivit lidí a zdravé výživy, zvyšování zdravotních znalostí obyvatelstva, snižování zdravotně rizikového chování a nerovností ve zdraví, dále pak zvyšování úrovně sekundární prevence vč. screeningových programů. Národní strategie plynule navazuje na Program zdraví 21, vychází z jeho zkušeností a zahrnuje doporučení obsažená v dokumentu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020, který schválilo světové zdravotnické shromáždění v roce 2013. Národní strategie ochrany a podpory zdraví bude v příštím roce, ve spolupráci s odbornými společnostmi, zástupci státní a podnikové sféry a s nevládními organizacemi rozvedena do realizačních postupů a stane se podkladem pro uplatnění nároků ČR na využití evropských strukturálních fondů.

 

1. 1. 2014

nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a další související zákony (zejména zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích), které byly přijaty v rámci rozsáhlé rekodifikace soukromého práva. Dnem 31. 12. 2013 tak přestal platit nejen dosavadní občanský zákoník z roku 1964, ale také obchodní zákoník, zákon o rodině a mnohé další předpisy z oblasti soukromého práva. Nový občanský zákoník obsahuje 3081 paragrafů a jde o normu, která klade důraz na ochranu člověka a jeho práv a poskytuje lepší ochranu jeho majetku, ovšem za cenu vyšší míry odpovědnosti.

 

1. 1. 2014

se na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 publikovaného pod č. 238/2013 Sb. ruší povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lázeňské ve výši 100 Kč za den. Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců tyto poplatky vybírat.

 

31. 12. 2013

vyšel s účinností od následujícího dne státní rozpočet České republiky na rok 2014 pod č. 475/2013 Sb. se schodkem ve výši 112 miliard Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu jsou plánovány ve výši 1.211 mld. Kč; z toho výdaje v kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví činí 6,8 mld. Kč.

 

23. 12. 2013

byla publikována vyhláška č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 (tzv. „úhradová vyhláška“), která nabyla účinnosti 1. 1. 2014. Úhradová vyhláška pro rok 2014 čelí silné kritice jak z řad poskytovatelů zdravotních služeb, tak i ze strany zdravotních pojišťoven. Sdružení ambulantních specialistů stejně jako další profesní lékařská sdružení v otevřených dopisech jasně deklarovalo záměr nepřistupovat na případné návrhy zdravotních pojišťoven hradit zdravotní služby v roce 2014 podle úhradové vyhlášky. Vyhláška také vzbuzuje pochybnosti o svém souladu s ústavním pořádkem, zejména ve světle nedávného nálezu Ústavního soudu o neústavnosti úhradové vyhlášky pro rok 2013. Tématu úhradové vyhlášky se podrobněji věnujeme i v tomto newsletteru v článcích Daniela Hodyce „Co přináší úhradová vyhláška v oblasti akutní lůžkové péče na rok 2014“ a Pavla Hroboňe „Potřebujeme úhradovou vyhlášku?“.

 

20. 12. 2013

vyšla vyhláška č. 421/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Tato novela Seznamu zdravotních výkonů nabývá účinnosti k 1. 1. 2014. Kromě nutnosti reagovat na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 publikovaný pod č. 238/2013 Sb., kterým byla jak v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak i ve vyhlášce zrušena možnost poskytovat ekonomicky náročnější varianty zdravotních služeb, reagovalo ministerstvo také na potřebu zařadit v souvislosti s rozvojem medicínských oborů nové výkony v oblasti transplantologie a radiační onkologie, upřesnit podmínky provádění výkonů v oblasti primární péče a zajistit poskytování zdravotních služeb nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

 

18. 12. 2013

byla s účinností od 1. 1. 2014 publikována vyhláška č. 420/2013 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014.

 

9. 12. 2013

vyšla částka 8/2013 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, v níž byl publikován Cenový předpis 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis vydalo ministerstvo podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, s účinností od 1. ledna 2014. Kromě jiného je v něm stanoveno, že maximální cena bodu neodkladné zdravotní péče poskytované nesmluvními poskytovateli zdravotních služeb činí 85% hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce. Ve stejném Věstníku vyšel také nový doporučující metodický návod Ministerstva zdravotnictví k postupu ošetření novorozence, který připouští tzv. ambulantní porod. V souvislosti s tímto kompromisním řešením byla provedena i změna Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, do kterého byl s účinností od 1. 1. 2014 doplněn výkon „Vedení porodu vaginálně – hlavičkou porodní asistentkou při supervizi lékařem“ (o novinkách v Seznamu zdravotních výkonů jste se mohli dovědět více v předchozím newsletteru a výše v tomto vydání monitoringu).

 

6. 12. 2013

byl pod č. 396/2013 Sb. publikován nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013. Tímto nálezem Ústavní soud rozhodl o neústavnosti úhradové vyhlášky pro rok 2013, přičemž vykonatelnost nálezu odložil na konec roku 2014. O tomto nálezu jsme podrobně psali v minulém vydání Newsletteru.

 

25. 11. 2013

byla zahájena první ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny vzešlé z předčasných voleb konaných v říjnu 2013. Poslanecká sněmovna ve smyslu čl. 33 odst. 5 Ústavy ČR na své první schůzi dne 27. 11. 2013 dodatečně schválila zákonná opatření Senátu včetně zvýšení platby státu za ekonomicky neaktivní pojištěnce na 787 Kč (723 Kč v roce 2013), o kterém jsme vás informovali v legislativním monitoringu za předchozí období. Tato usnesení Poslanecké sněmovny vyšla ve Sbírce zákonů dne 29. 11. 2013.

 

25. 11. 2013

vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 370/2013 Sb. Sdělení českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG). Klasifikace IR-DRG umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt. Definiční manuál a Grouper pro klasifikaci IR-DRG pro rok 2014 lze získat od Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE